Stadgar SWTK
Stadgar  för  Stora Wäsby Tennisklubb ( SWTK ) baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.0

(Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

Stadgar antagna : 19840223
reviderade:             20140325

Följande förkortningar förekommer:
Sveriges Riksidrottsförbund ( RF )
Svenska Tennisförbundet ( SvTF )
Special Förbund ( SF )
Special Distrikts Förbund ( SDF )

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål  
Klubben har som ändamål att bedriva tennisverksamhet och i övrigt verka enligt bilaga till 1 kap RF:s   stadgar ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund ” med särskild inriktning att:
- verka för tennisspelets utveckling i Stora Wäsby Tennisklubb.
- bedriva ungdomsverksamhet.  
- erbjuda medlemmarna tennisspel till förmånliga priser i anläggningar av god kvalitet.  
- ordna aktiviteter som stimulerar tennisspel.

Klubben ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Klubbens namn m.m.
Klubbens fullständiga namn är Stora Wäsby Tennisklubb ( Grundad 840201 )

Klubbens organisationsnummer är: 814800-8058

Klubben har sin hemort/säte i Upplands Väsby kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

Klubben är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Tennisförbundet ( SvTF ) och region Svensk Tennis Stockholm  och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa  organ.  

På begäran av RF eller SvTF:s-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande  samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31  december.

6 § Firmateckning  
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i  förening.

Klubbens firma kan vidare tecknas av styrelsen särskilt utsedda personer, minst två,  varav en styrelsemedlem, upp till ett av styrelsen fastställt belopp.

7 § Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar kan föreläggas av styrelsen vid ordinarie årsmöte eller extra  medlemsmöte. Medlem kan föreslå stadgeändring och skall då inlämna detta förslag senast 4 veckor  innan ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte.  

Fastställande av ändring sker på ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelars majoritet av vid mötet  närvarande röstberättigade medlemmar krävs för ändring av stadgarna.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, SF eller RF får inte  väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s  stadgar eller SvTF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.  

9 § Upplösning av klubben
För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben ska anges dels att klubbens tillgångar ska användas till ett bestämt  idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i  folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt  revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande.

SF. 2 kap Klubbens medlemmar

1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om  medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens  ändamål eller på annat sätt skada klubbens intressen.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift i direkt anslutning till ansökan om medlemskap.  Medlemskap erhålls då medlemsavgiften är betald. Klubben äger rätt att från enskild medlems  spelkonto i klubben överföra förfallen medlemsavgift.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat  beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid,  minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.  

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska  iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas  till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till SvTF.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
• ska följa klubbens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda  organisations stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala de avgifter som beslutats av klubben,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,  
• har rätt att utnyttja klubbens tennisbanor enligt gällande regler och avgifter.
• har inte rätt att ta del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i klubbens tennisverksamhet under de former som är vedertagna inom  klubben och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Klubben har därvid rätt att uppställa  särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.  

Klubben bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För  deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SvTF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till SvTF , får medlemmen delta endast  om SvTF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde  inte betalat föreskrivna avgifter till klubben, bestämmer klubbstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får klubben besluta om medlemskapets upphörande.  

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs  från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning m.m.
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av klubben beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen  motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, brutit mot klubbens stadgar eller på annat sätt   skadat klubbens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan  tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av  föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som  föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för  överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvTF  enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut  överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och  plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet  tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till  föredragningslista publiceras på klubbens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig  plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan  förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga  för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns  tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina  omyndiga barn.  

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på  mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
- att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år;  
- att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
- att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan/ budget för kommande  verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av      
a) klubbens ordförande för en tid av två år;      
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;      
c) 3-4 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;       d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens  ledamöter delta;      
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till  sammankallande; samt      
f) ombud till möten där klubben har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller  annan avgörande betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit  med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare inom  klubben får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor  eller revisorssuppleant i klubben.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens  röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla  skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att  hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra  årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska  kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida och anslås i klubblokal eller  på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta  åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista  behandlas.

8 § Beslut och omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning   alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta  antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet  avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid  mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid  val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning  
Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen utser inom sig  ordförande / sammankallande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden / sammankallande eller två ledamöter så  bestämmer.  

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under  verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets  slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna  om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma  med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag,  samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande  det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision
Klubbens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll  och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda  senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och  räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-7 övriga ledamöter jämte 3-4 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande , sekreterare, kassör och övriga befattningshavare

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter  suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte  rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SvTF:s och klubbens stadgar – svara för klubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
- se till att för klubben följer gällande författningar och andra bindande regler,
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom klubben och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
- ansvara för och förvalta klubbens medel,
- fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen,
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och - förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice  ordföranden träda in i ordförandens ställe.  

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad  arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får  de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om  beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.  
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller  vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till  kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.