Kallelse till Årsmöte SWTK, 2022
Kallelse till Årsmöte SWTK, 2022

Tisdag den 21 juni 2022, kl.19.00 på RQT Stora Wäsby

Handlingar finns tillgängliga www.rqt.se senast den 14e juni

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Närvaroregistrering och medlemskontroll

3. Mötets behöriga utlysning

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två mötesdeltagare att justera protokollet och vara rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2021

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året och fastställande av resultat och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021

10. Fastställande av budget för 2022

11. Fastställande av medlemsavgifter för 2022

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Information angående träning och verksamhet för SWTK HT22 / VT 2023

14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleanter och valberedning

 14.1 Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år

14.2 Val av två ordinarie ledamöter för en tid av ett år

14.3 Val av tre styrelsesuppleanter för en tid av ett år

14.4 Val av två revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år

14.5 Val av valberedning för en tid av ett år

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande